Smith Middle School

empower button
Bond 2018

Bell Schedules

8th Grade Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:52 AM 52 min
Period 2 8:56 AM 9:54 AM 58 min
Period 3 9:58 AM 10:49 AM 51 min
Period 4 10:53 AM 11:53 AM 60 min
Jacket Time 11:53 AM 12:23 PM 30 min
Lunch 12:27 PM 12:57 PM 30 min
Period 6 1:01 PM 1:53 PM 52 min
Period 7 1:57 PM 2:49 PM 52 min
Period 8 2:53 PM 3:45 PM 52 min
8th Grade Activity Pep Rallies, Assemblies, Reward Activities
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:44 AM 44 min
Period 2 8:50 AM 9:38 AM 48 min
Period 3 9:42 AM 10:26 AM 44 min
Period 6 10:30 AM 11:14 AM 44 min
Period 4 11:18 AM 12:18 PM 60 min
Jacket Time 12:22 PM 12:52 PM 30 min
Lunch 12:52 PM 1:22 PM 30 min
Period 7 1:26 PM 2:10 PM 44 min
Period 8 2:14 PM 3:00 PM 46 min
Activity 3:00 PM 3:45 PM 45 min
7th Grade Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:52 AM 52 min
Period 2 8:56 AM 9:54 AM 58 min
Period 3 9:58 AM 10:49 AM 51 min
Period 4 10:53 AM 11:53 AM 60 min
Lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
Jacket Time 12:27 PM 12:57 PM 30 min
Period 6 1:01 PM 1:53 PM 52 min
Period 7 1:57 PM 2:49 PM 52 min
Period 8 2:53 PM 3:45 PM 52 min
7th Grade Activity Pep Rallies, Assemblies, Reward Activities
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:44 AM 44 min
Period 2 8:50 AM 9:38 AM 48 min
Period 3 9:42 AM 10:26 AM 44 min
Period 6 10:30 AM 11:14 AM 44 min
Period 4 11:18 AM 12:18 PM 60 min
Lunch 12:18 PM 12:48 PM 30 min
Jacket Time 12:52 PM 1:22 PM 30 min
Period 7 1:26 PM 2:10 PM 44 min
Period 8 2:14 PM 3:00 PM 46 min
Activity 3:00 PM 3:45 PM 45 min
6th Grade Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:52 AM 52 min
Period 2 8:56 AM 9:54 AM 58 min
Period 3 9:58 AM 10:49 AM 51 min
Jacket Time 10:53 AM 11:23 AM 30 min
Lunch 11:23 AM 11:53 AM 30 min
Period 5 11:57 AM 12:57 PM 60 min
Period 6 1:01 PM 1:53 PM 52 min
Period 7 1:57 PM 2:49 PM 52 min
Period 8 2:53 PM 3:45 PM 52 min
6th Grade Activity Pep Rallies, Assemblies, Reward Activities
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:44 AM 44 min
Period 2 8:50 AM 9:38 AM 48 min
Period 3 9:42 AM 10:26 AM 44 min
Period 6 10:30 AM 11:14 AM 44 min
Jacket Time 11:18 AM 11:48 AM 30 min
Lunch 11:48 AM 12:18 PM 30 min
Period 5 12:22 PM 1:22 PM 60 min
Period 7 1:26 PM 2:10 PM 44 min
Period 8 2:14 PM 3:00 PM 46 min
Activity 3:00 PM 3:45 PM 45 min